Algemene ledenvergadering 2023

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie. 

Dinsdag 14 februari 2023  20:00 – 21:00

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ALV 23 mei 2022
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag penningmeester 2022
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoemen kascontrolecommissie 2024
8. Vaststellen contributie 2023
9. Bestuursverkiezing
De huidige bestuursleden zijn niet aftredend, ter uitbreiding heeft mevrouw Ineke van Heusden zich kandidaat gesteld. Zij zal zich deze avond voorstellen, waarna de bestuursverkiezing gehouden zal worden.
Er is nog een vacature voor een 5e bestuurslid. Indien u interesse heeft, kunt dit mailen naar administratie@speeltuinvictorie.nl   

10. Rondvraag

Volgens de statuten worden besluiten door de aanwezige leden op de ledenvergadering genomen.