Algemene Ledenvergadering 2022

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie. 

maandag 23 mei 2022  20:00 – 21:00

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen ALV 23 september 2021
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag penningmeester 2021
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoemen kascontrolecommissie 2023
8. Bestuursverkiezing
     De huidige bestuursleden zijn niet aftredend. Het bestuur kan nog wel uitbreiding gebruiken. Indien u interesse heeft, kunt dit mailen naar administratie@speeltuinvictorie.nl   
9. Rondvraag